Hard Race 2024 Pl

Hard Race 2024 Pl

11-07-2024 o 14:00

- English text below -
Zapraszamy na Terenowy Wyścig Hard Race 2024 na Tor Off Road w Dzikowcu, który odbędzie się w dniach 11-14.07.2024 r.

Hard Race 2023 okazał się strzałem w dziesiątkę. Był to wyścig jakiego oczekiwało wielu zawodników. Praktycznie 100 % jazdy na kole, bez stania w korkach, bez głębokiego błota i wody, na długiej, technicznej trasie mierzącej ponad 8 km.
Zapraszamy więc na kolejną jego odsłonę w jeszcze lepszej wersji!
Co chcemy Wam zaoferować? Przede wszystkim dużo jazdy!
- Spersonalizowane materiały promocyjne – naklejki i koszulki w pełnym nadruku z własnym autem, imieniem i numerem
- Zapoznanie z trasą i wieczorny prolog w czwartek
- Dwa dni ścigania podzielone na etapy
- Szybka szeroka pętla o długości ponad 5 km
- Dodatkowe odcinki z podziałem na klasy w technicznej części toru o długości kolejnych kilku kilometrów dla każdej z klas
- Dużo technicznej jazdy z elementami zjazdów i podjazdów, trawersów, skał i kamieni
- Minimalna ilość używania wyciągarki w głównym wyścigu
- Dodatkowe elementy na trasie wymagające używania wyciągarek
- Sprawdzony, elektroniczny pomiar czasu bez papierowych kart i wbijania pieczątek
- Proste zasady rywalizacji: wygrywa załoga z największą ilością okrążeń i najkrótszym czasem jazdy
-Limity zawodników w każdej klasie, co gwarantuję jazdę bez korków – stawiamy na jakość, a nie na ilość zawodników!

Podział na klasy:
- Race - Nowość w sezonie 2024 – to klasa open dla aut w stylu Ultra, ale również tych z klas Hard i Hard +, które chcą się wyłącznie ścigać, bez zaliczania odcinków wymagających używania wyciągarek.
- Hard +: extreme mechanik
- Hard: extreme elektryk
- Challenge: wyzwanie
- Stock cars

Szczegółowy opis klas na: https://hardoff.pl/samochody/hard_race_pl/

Zgłoszenia klas: Race, Hard+, Hard i Challenge - https://forms.gle/SunV4PPt7G9bhP1PA

Zgłoszenie do klasy STOCK CAR - https://forms.gle/pivwU2iRTYraDAceA

Zasady bezpieczeństwa:
https://hardoff.pl/samochody/zasady-bezpieczenstwa/


-----------------------------------------
We invite you to the Hard Race 2024 at the Off Road Track in Dzikowiec
11-14/07/2024

Hard Race 2023 turned out to be a hit. It was the race that many competitors expected. Virtually 100% wheel riding, without getting stuck in traffic jams, without deep mud and water, on a long, technical route measuring over 8 km.

So we invite you to its next installment in an even better version!

What do we want to offer you? First of all, a lot of driving!
- Personalized promotional materials - stickers and T-shirts fully printed with your car, name and number
- Familiarization with the route and evening prologue on Thursday
- Two days of racing divided into stages
- A fast, wide loop over 6 km long
- Additional sections divided into classes in the technical part of the track, another few kilometers long for each class
- A lot of technical riding with elements of descents and climbs, traverses, rocks and stones
- Minimal winch use in the main race
- Additional elements on the route requiring the use of winches
- Proven, electronic time measurement without paper cards and stamps
- Simple rules of competition: the crew with the most laps and the shortest driving time wins
- Limits of competitors in each class, which guarantees traffic-free driving - we focus on quality, not quantity of competitors!

Division into classes:
- Race - New in the 2024 season - this is an open class for Ultra-style cars, but also for those from the Hard and Hard + classes that want to race only, without completing sections requiring the use of winches.
- Hard +: extreme, mechanic winch
- Hard: extreme, electric winch
- Challenge: challenge
- Stock cars

Detailed description of classes at: https://hardoff.pl/cars/hard_race_pl/

Class entries: Race, Hard+, Hard and Challenge - https://forms.gle/SunV4PPt7G9bhP1PA

Application for the STOCK CAR class - https://forms.gle/pivwU2iRTYraDAceA

Safety rules:
https://hardoff.pl/cars/zasady-bezpieczenstwa/

Link do wydarzenia organizatora